OM KØB


GENERELT

Køb af fast ejen­dom er for de fle­ste en me­get vig­tig be­slut­ning og sam­ti­dig en stor in­ve­ste­ring.

Vi an­be­fa­ler der­for al­tid, at I sø­ger pro­fes­sio­nel hjælp til gen­nem­gang af købs­af­talen, og de til­hø­ren­de bi­lag, da der er man­ge for­hold at væ­re op­mærk­som på.

Skødeeksperten.dk til­by­der kø­ber­råd­giv­ning samt ud­ar­bej­del­se el­ler kon­trol og ting­lys­ning af skø­det, samt re­fu­si­ons­op­gø­rel­sen til Danmarks ab­so­lut la­ves­te pri­ser.

Vi til­by­der en prak­tisk/­ju­ri­disk gen­nem­gang af købs­af­ta­le/­bi­lag og sik­rer, at hand­len bli­ver be­rig­ti­get, dvs. skø­det bli­ver ting­lyst og re­fu­si­ons­op­gø­rel­sen ud­ar­bej­det.

10 gode råd, før I kø­ber!

PAKKE 5 - DEN STORE RÅDGIVNINGSPAKKE
Når I væl­ger pakke 5, får I fuld råd­giv­ning og det sik­res, at hand­len be­rig­ti­ges, så der kom­mer ik­ke ek­stra om­kost­nin­ger.

Pakke 5 sva­rer til den løs­ning, I kan kø­be hos en bo­lig­ad­vo­kat, hvor pri­ser­ne of­te lig­ger væ­sent­lig hø­je­re, ty­pisk i ni­ve­a­u­et op til 15.000 kr. Så der er man­ge pen­ge at spa­re!

Vi kan gø­re det væ­sent­ligt bil­li­ge­re, for­di vi kun y­der sup­port pr. te­le­fon og e-­mail.

FULD FORSIKRINGSDÆKKET
Bemærk, at vi er an­svars­for­sik­ret på fuld­stæn­dig sam­me må­de som ad­vo­ka­ter og ejen­doms­mæg­le­re. Så I kan væ­re helt tryg­ge ved at be­nyt­te Skødeeksperten.dk.

Øn­sker I ik­ke råd­giv­ning, men kun be­rig­ti­gel­se af hand­len, skal I væl­ge pakke 3 eller pakke 4.

Pakke 3 er skø­de u­den re­fu­si­ons­op­gø­rel­se, hvor Pak­ke 4 er med re­fu­si­ons­op­gø­rel­se, og ty­pisk den, I skal væl­ge, når ejen­dom­men er hand­let via ejen­doms­mæg­ler.

For en be­ske­den mer­pris kan I til­væl­ge råd­giv­ning, og­så selv­om I i før­ste om­gang ik­ke fø­ler, det er nød­ven­digt. Vælg pakke 5.

Hvorfor lø­be en ri­si­ko, og o­ver­se vig­ti­ge for­hold, når pak­ke 5 ik­ke kos­ter me­re?

Tag kon­takt med os så hur­tigt som mu­ligt, så vi har bed­re mu­lig­hed for at sik­re je­res ret­tig­he­der.

Husk og­så på, at ejen­doms­mæg­le­ren re­præ­sen­te­rer sæl­ger og ik­ke sam­ti­dig kan yde u­vil­dig kø­ber­råd­giv­ning!

Kontakt os via kontaktformularen eller her:

JA TAK,
kontakt mig med
et uforpligtende
TILBUD!
VALG AF BOLIGTYPE
Parcelhuse, ejer­lej­lig­he­der og an­dels­bo­li­ger, er de mest fo­re­truk­ne bo­lig­for­mer.

Tænk frem i ti­den og vur­dér hvil­ke be­hov I har. Det skul­le jo ger­ne væ­re en bo­lig i man­ge år, da det er for­bun­det med sto­re ud­gif­ter, at skif­te bo­lig.

Når I har fun­det bo­li­gen, bør I ta­ge kon­takt med os så tid­ligt i for­lø­bet som mu­ligt, helst ef­ter 1. frem­vis­ning, og in­den I af­ta­ler tid til 2. frem­vis­ning hos ejen­doms­mæg­le­ren.

Læs me­re om de for­skel­li­ge boligtyper.

AFTALEGRUNDLAGET

Købsaftalen er sel­ve det ju­ri­dis­ke han­dels­do­ku­ment, der re­gu­le­rer for­hol­det mel­lem kø­ber og sæl­ger, og som der hen­vi­ses til i skø­det.

En un­der­skrift på en købs­af­ta­le er bin­den­de for par­ter­ne, med­min­dre der ta­ges for­be­hold.

Vi an­be­fa­ler kø­ber at få ind­sat føl­gen­de pas­sus i købs­af­talen:

Handlen er be­tin­get af kø­bers råd­gi­vers god­ken­del­se af Hand­len i sin hel­hed.

og ger­ne med en frist på 5 bank­da­ge, så vi har god tid til at kig­ge do­ku­men­ter­ne i­gen­nem.

Hvis der vi­ser sig be­las­ten­de for­hold, som be­vir­ker, at kø­ber øn­sker at træk­ke sig fra hand­len el­ler kræ­ve ned­slag, skal kø­ber ik­ke be­ta­le godt­gø­rel­se på 1% til sæl­ger.

TILBUD
Et til­bud, der kun er un­der­skre­vet af kø­ber, kan til en­hver tid træk­kes til­ba­ge, el­ler der kan æn­dres i købs­af­talen, så læn­ge sæl­ger ik­ke har un­der­skre­vet.

Når sæl­ger har un­der­skre­vet af­ta­len, og I har få­et be­sked her­om, er hand­len bin­den­de, med­min­dre det oven­for om­tal­te for­be­hold er ind­sat i købsaf­ta­lens af­snit 11.

Ofte har ejen­doms­mæg­le­ren som stan­dard ind­sat for­be­hol­det, men det er vig­tigt, at I får det be­kræf­tet, før I un­der­skri­ver.

Senest på mø­det med ejen­doms­mæg­le­ren, hvor I skal un­der­skri­ve, skal I sik­re jer, at ejen­doms­mæg­le­ren er o­ri­en­te­ret om, at I har valgt Skødeeksperten.dk som je­res råd­gi­ver.

SALGSOPSTILLINGEN
En salgs­op­stil­ling in­de­hol­der man­ge væ­sent­li­ge op­lys­nin­ger, og det er lov­mæs­sigt be­stemt, at en lang ræk­ke ø­ko­no­mis­ke op­lys­nin­ger og nøg­le­tal skal frem­gå af den­ne.

De så­kald­te ejer­ud­gif­ter er sæl­gers ud­gif­ter på ejen­dom­men i in­de­væ­ren­de år, men tal kan væ­re skøn­ne­de, og den fak­tis­ke ud­gift kan der­for bli­ve hø­je­re for kø­ber.

Tallene dan­ner grund­lag for ban­kens be­reg­ning af je­res rå­dig­heds­be­løb, så ban­ken kan af­gø­re, om I har råd til at kø­be je­res nye bo­lig.

Derudover er der en ræk­ke op­lys­nin­ger om bo­li­gens fy­sis­ke for­hold og op­lys­nin­ger om års­ud­gift til i­sær var­me, of­te er det a­le­ne tal­let fra det ud­ar­bej­de­de ener­gi­mær­ke.

ØVRIGE BILAG
Der med­føl­ger en lang ræk­ke bi­lag til en købs­af­ta­le, og det er ik­ke al­tid nemt at vi­de, hvad der er vig­tigt og hvad der er min­dre vig­tigt.

Ofte mang­ler der vig­ti­ge do­ku­men­ter, en­ten for­di ejen­dom­men li­ge er kom­met til salg, og nog­le af de be­stil­te bi­lag end­nu ik­ke er mod­ta­get af ejen­doms­mæg­le­ren.

Men ik­ke sjæl­dent mang­ler de vig­ti­ge do­ku­men­ter, som først be­stil­les af ejen­doms­mæg­le­ren i sid­ste øje­blik, hvil­ket med­fø­rer at hand­lens god­ken­del­se må af­ven­te frem­kom­sten af dis­se bi­lag.

Udtræk fra ting­bo­gen samt ejen­doms­da­ta­rap­port, til­stands­rap­por­ter og til­bud om ejer­skif­te­for­sik­ring, er nog­le af de vig­tig­ste do­ku­men­ter, der skal gen­nem­gå­es.

Ejendomsdatarapporten in­de­hol­der en lang ræk­ke op­lys­nin­ger om nu­væ­ren­de vej­for­hold, var­me-­ og vand­for­sy­ning, samt klo­ak­for­hold, her­un­der evt. krav om æn­dring af dis­se.

Andre vig­ti­ge do­ku­men­ter er miljødo­ku­men­ter, hvor f.eks. tank-­ og af­blæn­dings­at­tes­ter på olie­tanke skal kon­trol­le­res.

Skødeeksperten.dk gen­nem­går al­le do­ku­men­ter­ne for jer, når I kø­ber pakke 5.


ØVRIGT AFTALEGRUNDLAG

TILSTANDSRAPPORT OG ENERGIMÆRKE
Tre vig­ti­ge do­ku­men­ter er til­stands­rap­port, el-­rap­port og ener­gi­mær­ke. Disse bør kø­ber al­tid gen­nem­gå me­get om­hyg­ge­ligt og ger­ne med sag­kyn­dig bi­stand.

En til­stands­rap­port vi­ser ik­ke al­le fejl på ejen­dom­men, men kun de fejl, som er u­sæd­van­li­ge for en ejen­dom af sam­me ty­pe og al­der.

Det er der­for i stør­re grad nød­ven­digt at væ­re op­mærk­som på til­stands­rap­por­ter på æl­dre hu­se, da man­ge fejl kan væ­re u­de­ladt.

I dis­se si­tu­a­ti­o­ner bør I ta­ge en byg­nings­sag­kyn­dig med på frem­vis­nin­gen, for at få o­ver­blik o­ver så man­ge fejl som mu­ligt, dvs. og­så fejl, der ik­ke er nævnt i rap­por­ten.

Skader, som den byg­nings­sag­kyn­di­ge, el­ler je­res hånd­vær­ker, ik­ke har op­da­get, og skjul­te fejl, er dæk­ket af en ejer­skif­te­for­sik­ring, som vi an­be­fa­ler, I teg­ner.

FORTRYDELSESRET
Er der ta­le om en bo­lig­han­del, hvor hvor kø­ber øn­sker at ta­ge bo­pæl på ejen­dom­men, el­ler for­æl­dre­køb, er der fast­sat en lov­plig­tig 6 hver­da­ges for­try­del­ses­ret.

Fortryder kø­ber, er godt­gø­rel­sen til sæl­ger på 1%, men der kan af­ta­les en la­ve­re sats. Fristen lø­ber fra det tids­punkt, hvor hand­len er un­der­skre­vet af beg­ge par­ter.

Hvis kø­ber vil for­try­de, skal kø­ber kon­tak­te sæl­ger el­ler den­nes ejen­doms­mæg­ler se­nest på 6. da­gen. Det skal ske skrift­ligt, og med­de­lel­sen skal væ­re frem­me se­nest på 6. da­gen.

Ofte kan kø­ber helt und­gå at be­ta­le 1% i godt­gø­rel­ser. Et råd­gi­ver­for­be­hold vil nem­lig be­ty­de, at hand­len i ste­det kan an­nul­le­res, hvor­ved sæl­ger ik­ke har krav på 1% i kom­pen­sa­ti­on.

EJERSKIFTEFORSIKRING

Ejerskifteforsikringen, hvor til­bud er ved­lagt købs­af­talen, dæk­ker de fejl, som den byg­nings­sag­kyn­di­ge - og evt. e­gen hånd­vær­ker - ik­ke har op­da­get, samt skjul­te fejl.

Ejerskifteforsikringen dæk­ker som ud­gangs­punkt ens uan­set hvil­ket sel­skab, I væl­ger, men nog­le sel­skaber bør I und­gå, hvil­ket vi kan råd­gi­ver jer om.

Hos Skødeeksperten.dk råd­gi­ver vi kø­ber med hen­syn til teg­ning af ejer­skif­te­for­sik­ring, og vi kan of­te fin­de en bil­li­ge­re for­sik­ring end den, sæl­ger har til­budt.

Sælger er for­plig­tet til at be­ta­le 50% af ba­sis­for­sik­rin­gen i det til­bud, der er ved­lagt købs­af­talen.

Hvis kø­ber kan fin­de en bil­li­ge­re for­sik­ring, vil sæl­ger kom­me til at be­ta­le me­re end 50% af den præ­mi­e, I skal be­ta­le til je­res e­get sel­skab.

Det er ik­ke u­sæd­van­ligt, at kø­ber kun skal be­ta­le 30-䎼% af ba­sis­præ­mi­en på den for­sik­ring, som kø­ber selv har be­stilt.

Der er mu­lig­hed for teg­ne ud­vi­det for­sik­ring, men mer­pri­sen skal be­ta­les fuldt ud af kø­ber. Udvidet for­sik­ring an­be­fa­ler vi pri­mært på æl­dre ejen­dom­me.

En ejer­skif­te­for­sik­ring lø­ber i mindst 5 år, men kan teg­nes for 10 år, li­ge­som kø­ber som nævnt kan teg­ne ud­vi­det for­sik­ring. Der er al­tid ta­le om en en­gangs­præ­mie. Lad os råd­gi­ver jer!

Læs mere om ejerskifteforsikring.


FÆLLES KØB AF EJENDOM

Hvis I kø­ber en ejen­dom sam­men, er der yder­li­ge­re for­hold at væ­re op­mærk­som­me på.

Er I gift og har for­mu­e­fæl­les­skab, er der nor­malt ik­ke grund til sik­re hin­an­den, da den æg­te­fæl­le, der le­ver længst, kan sid­de i u­skif­tet bo (for­ud­sat in­gen sær­børn).

Men grund­læg­gen­de bør par, der kø­ber hus sam­men, al­tid sik­re sig, og få ud­ar­bej­det sær­skilt do­ku­ment i form af sam­eje­over­ens­komst og evt. tes­ta­men­te.

Brug god tid på at læ­se om samejeoverenskomst, testamente/ægtepagt, og kon­takt os hvis I har spørgs­mål.

SAMEJEOVERENSKOMST/TESTAMENTE
Vi har mu­lig­hed for at la­ve bå­de sam­eje­over­ens­komst og tes­ta­men­te/­æg­te­pagt til jer. Ring og hør me­re.

HJÆLP TIL FORHANDLING

Tidligere valg­te de fle­ste kø­be­re en bo­lig­ad­vo­kat til at stå for ju­ri­disk råd­giv­ning og ting­lys­ning af skø­det.

Men hos Skødeeksperten.dk kan I kø­be en to­tal­løs­ning, der ud­o­ver gen­nem­gang af købs­af­talen og be­rig­ti­gel­sen, og­så om­fat­ter hjælp til at for­hand­le med ejen­doms­mæg­le­ren.

Hvis I for en be­ske­den mer­pris kø­ber pak­ke 6, kan vi på je­res veg­ne over­ta­ge for­hand­lin­gen med ejen­doms­mæg­le­ren, ef­ter I har be­slut­tet jer for at by­de på ejen­dom­men.

Ved at kom­bi­ne­re pak­ke 5 med pak­ke 6, kan vi hjæl­pe jer i he­le for­lø­bet, hvil­ket of­te med­fø­rer et bed­re sam­let køb.

HVIS I SELV VIL FØRE FORHANDLINGERNE
Vi an­be­fa­ler, at I som mi­ni­mum væl­ger pakke 5.

Køber I pak­ke 5 og 6, får I en to­tal­løs­ning, der pris­mæs­sigt of­test lig­ger un­der, hvad en bo­lig­ad­vo­kat be­reg­ner sig a­le­ne for råd­giv­ning, be­rig­ti­gel­se og ting­lys­ning!