BOLIGTYPER


GENERELT

EJERLEJLIGHEDEN
Ved køb af e­jer­lej­lig­hed er der man­ge ting at sæt­te sig ind i før køb. Her be­stem­mer man ik­ke alt selv, som det er til­fæl­det for en e­jer af et par­cel-­ el­ler ræk­ke­hus.

Her skal man til en vis grad ind­ret­te sig ef­ter fæl­les­ska­bet. Reglerne er be­skre­vet i ejer­for­e­nin­gens ved­tæg­ter og hus­or­den, hvor der f.eks. i ved­tæg­terne kan væ­re for­bud mod ud­lej­ning.

Der er man­ge bi­lag, som bør tjek­kes, og der kan væ­re stor for­skel fra den ene ejer­for­e­ning til den an­den.

Enhver e­jer af en e­jerlejlighed be­ta­ler fæl­les­ud­gif­ter, som bl.a. dæk­ker brand-­ og byg­nings­for­sik­rin­gen, lø­ben­de ud­ven­dig ved­li­ge­hol­del­se, ad­mi­ni­stra­ti­on og af­løn­ning af evt. vi­ce­vært.

Vurdér ejer­ud­gif­ter­nes stør­rel­se. Sammenlign med an­dre ejer­lej­lig­he­der. Typisk er ud­gif­ter­ne la­ve­re på ny­e­re byg­ge­ri.

Følger der gæld med ved ind­træ­del­se som med­lem af ejer­for­e­nin­gen?

Er der pla­ner om re­no­ve­rin­ger i de kom­men­de år?

Læs ved­tæg­ter­ne og se­nes­te ge­ne­ral­for­sam­lings­re­fe­ra­ter.

Det er me­get vig­tigt at få Læst ved­tæg­ter, re­fe­ra­ter og regn­ska­ber, in­den I kø­ber. Lad os hjæl­pe jer! Læs me­re om pakke 5.

Parcelhusejere kan selv be­stem­me, om de vil ud­le­je de­res bo­lig. Men for ejer­lej­lig­he­der er kan der væ­re ind­føj­et be­græns­nin­ger i mu­lig­he­der­ne for ud­lej­ning.

Det kan bå­de væ­re en for­del og en u­lem­pe for kø­ber. Hvis der gi­ves til­la­del­se til ud­lej­ning, kan det væ­re nem­me­re at få lej­lig­he­den solgt på et se­ne­re tids­punkt.

Modsat ved fri ud­lej­ning, hvor an­tal­let af le­je­re nemt kan kom­me til at o­ver­sti­ge an­tal­let af eje­re, og det kan væ­re en u­lem­pe, da eje­re har en stør­re in­te­res­se i, at alt fun­ge­rer, som det skal.

Stort set al­le ejer­for­e­nin­ger gi­ver til­la­del­se til for­æl­dre­køb, og kun i be­græn­set om­fang til egent­lig kom­mer­ci­el ud­lej­ning.

Typisk gi­ves der a­le­ne til­la­del­se, hvis ud­le­jer og le­jer un­der­skri­ver et til­læg til le­je­kon­trak­ten, der gi­ver be­sty­rel­sen ret til at op­si­ge le­jer, hvis der op­står tvis­ter.

Sidstnævnte løs­ning må klart væ­re at fo­re­træk­ke frem­for ge­ne­rel fri ret til ud­lej­ning.

TILSTANDSRAPPORT PÅ EJERLEJLIGHED
Hvad be­ty­der det, at sæl­ger ik­ke har la­vet til­stands­rap­por­ter og til­budt ejer­skif­te­for­sik­ring?

Mange sæl­ge­re fra­væl­ger at la­ve til­stands­rap­port, da det er re­la­tivt dyrt at få den­ne la­vet.

År­sa­gen er, at der på lej­lig­he­der skal ud­ar­bej­des 2 rap­por­ter, én på sel­ve lej­lig­he­den og én på he­le byg­nin­gen, som ejerlej­lig­he­den er en del af.

Ofte gi­ver ejen­doms­mæg­le­re det ind­tryk, at sæl­ger ik­ke hæf­ter for skjul­te fejl og mang­ler. Sælger har et 10-­årigt man­gel­an­svar, når kø­ber er­hver­ver lej­lig­he­den som bo­lig for sig selv el­ler sin fa­mi­lie.

Sælger vil så­le­des al­tid hæf­te for skjul­te fejl og mang­ler, med­min­dre kend­te fejl og mang­ler præ­cist er be­skre­vet i købs­af­talen i form af en så­kaldt kon­kret an­svars­fra­skri­vel­se.

En kon­kret an­svars­fra­skri­vel­se i købs­af­talen fri­ta­ger sæl­ger for an­svar, men mang­ler, som ik­ke er op­lyst kø­ber og skjul­te fejl, vil sæl­ger al­tid hæf­te for.

Vores an­be­fa­ling er, at I får en byg­nings­sag­kyn­dig til at gen­nem­gå lej­lig­he­den, for selv­om sæl­ger hæf­ter for skjul­te fejl og mang­ler, er det bed­re at fin­de fej­le­ne in­den kø­bet god­ken­des.

ØVRIGE BOLIGTYPER

PARCELHUSET
Ved køb af et par­cel­hus, er det ty­pisk ser­vi­tut­ter, for­u­re­ning, til­stands­rap­por­ter og ejer­skif­te­for­sik­ring, I som kø­be­re skal væ­re sær­li­ge op­mærk­som­me på.

Servitutter er ting­lys­te do­ku­men­ter, som of­te kun er flyg­tigt nævnt i ejen­doms­mæg­le­rens salgs­op­stil­ling, og dis­se kan vi­se sig at væ­re sær­de­les be­las­ten­de for kø­ber.

På par­cel­huset vil der ty­pisk væ­re ud­ar­bej­det til­stands­rap­por­ter og til­budt ejer­skif­te­for­sik­ring, og man­ge ejen­doms­mæg­le­re vil op­for­dre kø­ber til at teg­ne for­sikr­ingen, som sæl­ger har til­budt.

Men det er ik­ke al­tid en god i­dé at teg­ne i det sel­skab, som sæl­ger har frem­lagt til­bud fra. Man bør al­tid un­der­sø­ge, om der fin­des an­dre - og bil­li­ge­re - til­bud på mar­ke­det.

Alle op­lys­nin­ger frem­går af bi­la­ge­ne til købs­af­talen, som vi gen­nem­går for jer. Der er of­te man­ge bi­lag, og u­mu­ligt for de fle­ste at få o­ver­blik o­ver.

Der kan og­så of­te mang­le vig­ti­ge do­ku­men­ter, som ejen­doms­mæg­ler/­sæl­ger ik­ke er plig­ti­ge til at ved­læg­ge. Det tjek­ker vi og­så, når I kø­ber pak­ke 5.

ANDELSBOLIGER
Ved an­dels­bo­li­ger er ho­ved­reg­len den, at man be­ta­ler et stør­re el­ler min­dre ind­skud ved køb af en an­del, og en må­ned­lig hus­le­je for brugs­ret­ten til bo­li­gen.

Der er ik­ke på sam­me må­de, som ved en vil­la­en og ejer­lej­lig­he­den, mu­lig­hed for at la­ve om- og til­byg­nin­ger.

Hver gang skal ind­hen­tes en til­la­del­se fra an­dels­bo­lig­for­e­nin­gen, og det kan væ­re en u­lem­pe, hvis man ger­ne vil sæt­te sit e­get præg på ens bo­lig.

FRITIDSBOLIGER
Fritidshuse el­ler fri­tids­bo­li­ger er ty­pisk dy­re­re i an­skaf­fel­se end hel­års­hu­se, men det af­hæn­ger af be­lig­gen­hed og zo­ne­sta­tus.

Fritidshuse kan be­lå­nes i et real­kre­dit­in­sti­tut med op til 75%, hvor lå­ne­græn­sen er 80% på hel­års­bo­li­ger og ejer­lej­lig­he­der.

Køber kan væ­re hel­dig i vis­se om­rå­der af lan­det at fin­de hel­års­bo­li­ger u­den bo­pæls­pligt, hvor 80%-­be­lå­nings­græn­sen sta­dig gæl­der, og­så selv­om bo­li­gen ik­ke be­nyt­tes he­le å­ret.

Er det der­for mu­ligt at fin­de en hel­års­bo­lig u­den bo­pæls­pligt, kan der i kom­bi­na­ti­on med en la­ve­re kø­be­sum og bed­re fi­nan­si­e­ring væ­re ta­le om pæ­ne be­spa­rel­ser.

Oven i kø­bet får man ret­ten til at bo i hu­set he­le å­ret, hvor det i et fri­tids­hu­se som ud­gangs­punkt kun er mu­ligt i sommerhalvå­ret og en­kel­te da­ge el­ler week­en­der i vinterhalvå­ret.

Det, og me­get an­det, kan Skødeeksperten.dk råd­gi­ve jer om. Kontakt os i god tid - og husk, at det ik­ke kos­ter no­get, hvis I be­slut­ter jer for at an­nul­le­re hand­len, in­den vi frem­sen­der be­tin­get god­ken­del­ses­skri­vel­se.

HELÅRS-/FRITIDSGRUNDE
Ved byg­ge­grun­de er det jord­bunds­for­hold, byg­ge­li­ni­er etc., som I bør gø­re jer over­vej­el­ser om før køb.

Er der byg­ge­pligt? Måske skal der ind­hen­tes til­la­del­se fra kom­mu­nen til vi­de­re­salg af grun­den, hvis kø­ber - mod for­vent­ning - ik­ke kom­mer i­gang med byg­ge­ri­et.

TVANGSAUKTION
Køb på tvangs­auk­ti­on er at be­trag­te som et erhvervsKøb, hvor der in­gen ga­ran­ti­er gi­ves, hvil­ket man som Køber skal væ­re me­get op­mærk­som på.

Der er hver­ken mu­lig­hed for at for­try­de hand­len el­ler til at kræ­ve til­stands­rap­port el­ler til­bud om ejer­skif­te­for­sik­ring, så råd­giv jer med os, før der af­gi­ves bud.

Husk, at ved køb på tvangs­auk­ti­on, er der in­gen vej til­ba­ge, når først dom­me­ren har gi­vet ham­mer­slag på ejen­dom­men.