10 GODE RÅD NÅR I KØBER


Råd 1:
Tænk jer godt om, før I un­der­skri­ver købs­af­talen hos mæg­le­ren. Overvej at få os til at for­hånds­god­ken­de købs­af­talen. Det kos­ter ik­ke ek­stra!
HUSK, at få ind­sat et fuldt råd­gi­ver­for­be­hold i købs­af­ta­lens af­snit 11 til god­ken­del­se af hand­len i sin hel­hed. Læs me­re un­der pakke 5.

Råd 2:
Hvis I for­try­der hand­len op til 6 da­ge ef­ter un­der­skrift, skal I be­ta­le en godt­gø­rel­se på 1 pro­cent af kø­be­sum­men til sæl­ger. Men ik­ke al­tid.
Hvis det sker i den pe­ri­o­de, hvor Råd­gi­ver­for­be­hol­det (Råd 1 punkt 2), er gæl­den­de, skal der ik­ke be­ta­les ge­byr til sæl­ger.
Bemærk, at I kan al­tid træk­ke je­res til­bud til­ba­ge, så læn­ge sæl­ger ik­ke har ac­cep­te­ret/­un­der­skre­vet købs­af­talen (je­res til­bud).

Råd 3:
I Jylland og på Fyn har det i man­ge år væ­ret ku­ty­me, at kø­ber og sæl­ger de­ler ting­lys­nings­af­gif­ten.
Men of­te ser vi, at ejen­doms­mæg­le­ren af­ta­ler med sæl­ger, at sæl­ger be­ta­ler for ud­ar­bej­del­se af skø­de og re­fu­si­ons­op­gø­rel­sen.
Til gen­gæld skal kø­ber be­ta­le den ful­de ting­lys­nings­af­gift.
Ordningen be­ty­der, at kø­ber kom­mer til at be­ta­le sæl­gers an­del af ting­lys­nings­af­gif­ten samt der­ud­o­ver e­gen råd­gi­ver.
Det er kun sæl­gers ejen­doms­mæg­ler, der tje­ner på den­ne må­de at be­rig­ti­ge hand­len på. Derfor bør I un­der­sø­ge, om det ik­ke er bil­li­ge­re selv at be­ta­le for be­rig­ti­gelsen, alt­så skø­de og re­fu­si­ons­op­gø­rel­se.
Lad os for­kla­re jer, hvad der er at spa­re i net­op je­res bo­lig­han­del.
Husk, at det er let­te­re at få gen­nem­trum­fet en af­ta­le om de­ling af ting­lys­nings­af­gif­ten, før I un­der­skri­ver købsaf­ta­len.

Råd 4:
Det er vig­tigt at sæt­te sig ind i ting­lys­te ser­vi­tut­ter og lo­kal­pla­ner, samt ved­tæg­ter m.v.
Når I kø­ber pakke 5, gen­nem­går vi al­le do­ku­men­ter­ne for jer.

Råd 5:
I kan al­drig væ­re sik­re på, at en gen­nem­læs­ning af til­stands­rap­por­ter­ne er til­stræk­ke­lig, da der kan væ­re man­ge fejl, som ik­ke er med­ta­get i rap­por­ten.
Kun de fejl, der er u­sæd­van­li­ge for et til­sva­ren­de hus af sam­me ty­pe og al­der, bli­ver nævnt i rap­por­ten, li­ge­som der kan væ­re fejl, som den byg­nings­sag­kyn­di­ge har over­set.
Det er der­for værd at o­ver­ve­je, om ik­ke det er en god i­dé, at je­res e­gen sag­kyn­di­ge, f.eks. hånd­vær­ker el­ler byg­nings­sag­kyn­dig, gen­nem­går ejen­dom­men. Det gæl­der i­sær for ejen­dom­me op­ført før 1980.
Husk på, at de fejl, som je­res byg­nings­sag­kyn­di­ge fin­der, og som I bli­ver be­kendt med, som ud­gangs­punkt ik­ke vil væ­re dæk­ket af ejer­skif­te­for­sik­rin­gen. Derfor bør der for­hand­les ned­slag i kø­be­sum­men, hvis der er ta­le om stør­re fejl, før hand­len god­ken­des.

Råd 6:
Køber kan al­tid væl­ge at teg­ne ejer­skif­te­for­sik­ring i et an­det sel­skab, end det sæl­ger har mod­ta­get til­bud fra.
På den­ne må­de kan kø­ber of­te få en bil­li­ge­re for­sik­ring, må­ske end­da med bed­re dæk­ning.
Vi hjæl­per med at ind­hen­te et al­ter­na­tivt til­bud.
Ofte kan vi frem­skaf­fe et til­bud, der med­fø­rer, at sæl­ger be­ta­ler op til 60-䏚% af præ­mi­en på den ejer­skif­te­for­sik­ring, I teg­ner!

Råd 7:
Det er al­tid klogt at kon­tak­te pen­ge­in­sti­tut­tet før købs­af­talen un­der­skri­ves, og­så selv­om I tid­li­ge­re er ble­vet god­kendt til et be­stemt be­løb.
En god­ken­del­se gæl­der ty­pisk kun i kort tid, dvs. få u­ger.
Det er ær­ger­ligt for al­le par­ter, hvis en han­del skal an­nul­le­res på grund af, at I ik­ke læn­ge­re kan få den fi­nan­si­e­ret.
Når vi råd­gi­ver i en bo­lig­han­del, ta­ger vi al­tid for­be­hold for je­res pen­ge­in­sti­tuts sam­le­de god­ken­del­se af hand­len, alt­så bå­de be­lå­ning og ge­ne­rel fi­nan­si­e­ring.

Råd 8:
Ugifte par, der kø­ber hus sam­men, bør få la­vet en sam­eje­over­ens­komst og evt. tes­ta­men­te. Læs mere.

Råd 9:
Er I me­get in­te­res­se­ret i en ejen­dom, men er til­stands­rap­por­ten ud­lø­bet og skal for­ny­es?
Køber kan nor­malt af­ta­le en for­hånds­re­ser­va­ti­on, el­ler en så­kaldt op­ti­on på ejen­dom­men, og­så selv­om den nye op­da­te­re­de til­stands­rap­port end­nu ik­ke er klar.
Køb pakke 6, hvor vi kan råd­gi­ve jer om, hvor­dan det kan la­de sig gø­re.

Råd 10:
Energimærket er lov­plig­tigt, når en bo­lig an­non­ce­res til salg af en ejen­doms­mæg­ler. Det gæl­der dog ik­ke fri­tids­hu­se.
Læs ener­gi­mær­ket grun­digt, hvis ka­rak­te­ren er D, E el­ler la­ve­re, da var­me­ud­gif­ter­ne nor­malt vil væ­re me­get hø­je i for­hold til ny­byg­ge­ri.
Overvej at i­værk­sæt­te ener­gi­mæs­si­ge for­bed­rin­ger for at mind­ske var­me­for­bru­get.
Det be­ty­der, at I må ta­ge høj­de her­for, når I by­der på ejen­dom­men.
Bed even­tu­elt om do­ku­men­ta­ti­on for sæl­gers se­nes­te års­for­brug af var­me for at sam­men­lig­ne fak­tisk for­brug med ener­gi­mær­kets tal.