OM SALG


1: SELV-SALG

Når I selv har fun­det kø­be­ren og skal ha­ve ud­ar­bej­det købs­af­ta­le, og ha­ve ting­lyst hand­len, skal I be­stil­le pakke 7.

Lige nu har Skødeeksperten.dk Danmarks ab­so­lut bil­lig­ste pris på ud­ar­bej­del­se af købs­af­ta­le, der og­så in­klu­de­rer skø­de og re­fu­si­ons­op­gø­rel­se!

Flere og Fle­re fin­der selv en kø­ber via in­ter­net­tet, for­di der er man­ge pen­ge at spa­re, og og­så for­di sæl­ger som re­gel er den bed­ste til at frem­vi­se ejen­dom­men.

Men der kan væ­re man­ge an­dre år­sa­ger til, at kø­ber og sæl­ger har fun­det hin­an­den, og her er det vig­tigt, at få pro­fes­sio­nel hjælp til hand­len.

Bemærk, at pak­ke 7 gæl­der og­så i de si­tu­a­ti­o­ner, hvor ejen­dom­men har væ­ret til salg hos en ejen­doms­mæg­ler, og for­mid­lings­af­ta­len er ud­lø­bet, el­ler er tæt på at ud­lø­be.

Har mæg­le­ren frem­vist ejen­dom­men før for­mid­lings­af­ta­lens ud­løb, og kø­ber først be­slut­ter sig for køb ef­ter det­te tids­punkt, kan I of­te spa­re me­get ved at skif­te til os.

Pakke 7 sva­rer til et salg via ejen­doms­mæg­ler, men her­ud­o­ver kan vi og­så, u­den mer­pris, sør­ge for ting­lys­ning af skø­det og ud­ar­bej­del­se af re­fu­si­ons­op­gø­rel­sen.

Det er værd at be­mær­ke den la­ve pris på pak­ke 7, sam­men­lig­net med hvad en ejen­doms­mæg­ler nor­malt vil­le ha­ve be­reg­net sig for at gen­nem­fø­re hand­len.

Hvis der ik­ke er ta­le om en solgt el­lers gra­tis afta­le, kan sæl­ger dog ri­si­ke­re at skul­le beta­le et be­løb til mæg­ler, men det­te vil frem­gå af formidlingsafta­len.

Ring eller benyt vores kontaktformular.

2: SALG GENNEM EJENDOMSMÆGLER

Skal I sæl­ge ejen­dom, er der man­ge spørgs­mål at ta­ge stil­ling til, og som vi kan hjæl­pe jer med at ta­ge stil­ling til, bl.a.:

• Kan det væ­re en god i­dé at få et til­bud fra fle­re ejen­doms­mæg­le­re?
• Er nog­le mæg­le­re bed­re til at sæl­ge vis­se ejen­doms­ty­per end an­dre?
• Hvordan væl­ger vi det bed­ste til­bud?
• Er vi for­plig­tet til at bin­de os på en for­mid­lings­af­ta­le, der lø­ber i 6 må­ne­der?
• Kan vi med for­del ha­ve fle­re mæg­le­re til at sæl­ge ejen­dom­men på sam­me tid?
• Er det nor­malt, at mæg­le­ren kræ­ver be­ta­ling før ejen­dom­men an­non­ce­res til salg?
• Skal vi få mæg­le­ren til at stå for al­le frem­vis­nin­ger, el­ler kan vi med for­del frem­vi­se selv?
• Skal vi væl­ge avis­an­non­ce­ring el­ler kun an­non­ce­re på in­ter­net­tet?
• Koster det no­get, hvis mæg­le­ren ik­ke får ejen­dom­men solgt i af­ta­le­pe­ri­o­den?
• Skal vi be­ta­le no­get til mæg­le­ren, hvis ejen­dom­men bli­ver solgt ef­ter af­ta­le­pe­ri­o­dens ud­løb?
• Hvis af­ta­len er ud­lø­bet, og ejen­dom­men ik­ke er solgt, bør vi da o­ver­ve­je at skif­te mæg­ler?
• Skal vi be­ta­le mæg­le­ren, hvis vi selv fin­der en kø­ber?
• Hvordan op­si­ger man af­ta­len i lø­bet af af­ta­le­pe­ri­o­den?
• Hvis af­ta­len op­si­ges, in­den den er ud­lø­bet, kos­ter det da al­tid no­get?
• Hvis vi skal gi­ve af­slag på pri­sen, bli­ver mæg­le­rens sa­lær da re­du­ce­ret for­holds­mæs­sigt?

HAR I FUNDET JERES EJENDOMSMÆGLER?
Der er me­get stor for­skel på, hvor­dan mæg­ler­ne ud­ar­bej­der af­ta­le­grund­la­get, den så­kald­te for­mid­lings­af­ta­le, så lad os kig­ge af­ta­len i­gen­nem, in­den I un­der­skri­ver!

Ved køb af pakke 6, kan I ty­pisk spa­re 25% el­ler me­re, li­ge­som vi og­så of­te kan få bed­re be­tin­gel­ser ind­føj­et i for­mid­lings­af­ta­len.

Ring der­for og hør me­re, INDEN for­mid­lings­af­ta­len un­der­skri­ves!


FOR HØJ UDBUDSPRIS

Mange sæl­ge­re gør den fejl, at de væl­ger den mæg­ler, der fo­re­slår den hø­je­ste ud­buds­pris.

Det er me­get sjæl­dent en god ide. Ofte sker der det, at mæg­le­ren ef­ter kort tid ven­der til­ba­ge med for­slag om en be­ty­de­lig pris­ned­sæt­tel­se.

Det en­der der­for of­test med en dy­re­re løs­ning for sæl­ger, for­di net­to­pro­ve­nu­et ef­ter endt salg bli­ver la­ve­re, da mæg­le­rens sa­lær of­te ik­ke føl­ger med ned.

Prisnedslag i salgs­pe­ri­o­den har og­så den u­lem­pe, at kø­ber­ne straks får in­for­ma­ti­on om, at pri­sen er ned­sat, hvil­ket ik­ke frem­mer sal­get.

Tværtimod op­fat­tes det som om sæl­ger har svært ved at få solgt, og at pri­sen sik­kert fal­der yder­li­ge­re, og det re­du­ce­rer frem­vis­nin­ger­ne yder­li­ge­re.

Udover pris­æn­drin­gen får kø­ber op­lyst, hvor lang tid ejen­dom­men har væ­ret til salg de se­nes­te 3 år.

Det hjæl­per hel­ler ik­ke at skif­te mæg­ler, el­ler ta­ge ejen­dom­men ud af mar­ke­det i en kor­te­re pe­ri­o­de, da da­ge­ne al­li­ge­vel vil bli­ve vist i sam­let an­tal da­ge til salg.

I det lan­ge løb, er det der­for en god i­dé, at sæt­te en re­a­lis­tisk pris fra start, og få ejen­dom­men solgt hur­tigt og helst i lø­bet af de før­ste 3-4 må­ne­der.

LAD OS HJÆLPE
Lad os hjæl­pe med at fin­de det bed­ste til­bud, så ejen­dom­men bli­ver ud­budt til den rig­ti­ge pris fra start og for at få re­du­ce­ret de sam­le­de om­kost­nin­ger ved sal­get.

Når ejen­dom­men er solgt, kan I kø­be pakke 5, hvor vi gen­nem­går købs­af­talen, for­mid­lings­af­ta­len, salgs­bud­get­tet og salgs­pro­ve­nu­et for jer.

ER I VED AT FÅ SOLGT?

Vi får of­te hen­ven­del­ser fra sæl­ge­re, der øn­sker at vi skal gen­nem­gå købs­af­talen og salgs­pro­ve­nu­et el­ler for­hand­le med mæg­le­ren i en salgs­si­tu­a­ti­on.

Det kan der væ­re fle­re år­sa­ger til. Sælger kan fø­le sig u­tryg, må­ske for­di han har en for­nem­mel­se af, at ejen­doms­mæg­le­ren ik­ke va­re­ta­ger den­nes in­te­res­ser fuldt ud.

Lad os råd­gi­ve jer, hvis I f.eks. fø­ler, at ejen­doms­mæg­le­ren pres­ser jer til at ned­sæt­te pri­sen, for­di de tid­li­ge­re har sat den for højt.

I et pres­set mar­ked med få kø­be­re ser vi en ten­dens til, at man­ge mæg­le­re ik­ke er om­hyg­ge­li­ge med at ud­ar­bej­de købs­af­talen i de­res i­ver for at få ejen­dom­men solgt.

Oftest får det kon­se­kven­ser for kø­ber, men vi må de­svær­re kon­sta­te­re, at det i man­ge si­tu­a­ti­o­ner og­så går ud o­ver sæl­ger, alt­så mæg­le­rens e­gen kun­de!

I kan få os til at gen­nem­gå købs­af­talen, og na­tur­lig­vis helst før, I skri­ver un­der. Vælg pakke 5.

I pak­ke 5 med­føl­ger kon­trol af skø­det og re­fu­si­ons­op­gø­rel­sen, som mod­par­tens råd­gi­ver ud­ar­bej­der. Skal vi be­rig­ti­ge hand­len, kos­ter det 1.500 kr. ek­stra.

Men og­så selv­om købs­af­talen er un­der­skre­vet og hand­len er en­de­lig, kan det al­li­ge­vel of­te be­ta­le sig, at få en u­af­hæn­gig råd­gi­ver til at fo­re­ta­ge en ef­ter­kon­trol.

Kontakt os helt u­for­plig­ten­de, og lad os fin­de ud af, om I har brug for hjælp. Det kos­ter ik­ke no­get.

TILLID ER GODT - SIKKERHED ER BEDRE!
Heldigvis har sæl­ger of­te fuld til­lid til sin ejen­doms­mæg­ler, men der kan væ­re si­tu­a­ti­o­ner, hvor det al­li­ge­vel er godt, at sæl­ger får en u­af­hæn­gig råd­gi­ver til at ef­ter­kon­trol­le­re.