VORE PRISER OG TINGLYSNINGSAFGIFT


PRISER

Pakkerne 1-9: Se forsiden

Alle angivne honorarer er inklusive moms.

Rådgivning ge­ne­relt: 2.500 kr. pr. på­be­gyndt ti­me - dog er for­mø­de GRATIS, så ind­hent til­bud

Mortifikation pan­te­brev: 7.875 kr. + ca. 1.250 kr. til an­non­ce i Statstidende og rets­af­gif­ter - Læs mere om mortifikation.

Servitutter: Indhent til­bud på kon­kret op­ga­ve

Fremsendelse af do­ku­men­ter på pa­pir, pr. do­ku­ment: 250 kr.

Udarbejdelse af pa­pir­fuld­magt hvis in­gen Nem-Id: 1.000 kr.

Debitorskifte ejer­for­e­nings­pant: 1.975 kr.

Debitorskifte og for­høj­el­se af ejer­for­e­nings­pant: 2.475 kr.

Aflysning af pan­te­bre­ve: 1.250 kr. Indhent til­bud ved ejerforeningsejerpan­te­bre­ve

Erklæringsformular ved køb af land­brugs­e­jen­dom: 500 kr.

Rekvisition af mang­len­de do­ku­men­ter, pr. do­ku­ment: 250 kr.

LINKS - ÅBNER I NYT VINDUE/FANEBLAD:

TINGLYSNING/FORESPØRGSEL
www.tinglysning.dk

EJENDOMSDATA
Via OIS.dk
Ejendomsdata via Boligejer.dk
SKAT's ejendomsvurderinger

UDLÆNDINGES KØB
Vejledning fra Udenrigsministeriet

TINGLYSNINGSAFGIFT

Der be­ta­les al­tid 1.850 kr. i grund­af­gift uan­set hvil­ken ting­lys­nings­ty­pe, det dre­jer sig om, dog 1.825 kr., når det gæl­der an­mel­del­ser ved­rø­ren­de pant.

Undtagelser er skif­te­rets­at­tes­ter til ef­ter­le­ven­de æg­te­fæl­le ifm. vi­de­re­salg til ikke-ar­ving, og op­ret­tel­se af un­der­bla­de ved ejen­dom­me på le­jet grund, der er af­gifts­frie.

Afgiftsfrie er og­så af­lys­ning af al­le do­ku­ment­ty­per.

Udover grund­af­gif­ten på 1.825 kr. på pant­sæt­nings­do­ku­men­ter, skal der be­ta­les: 1,45% af ho­ved­sto­len, hvor der i­mid­ler­tid er mu­lig­hed for mod­reg­ning af ho­ved­sto­len på al­le­re­de ting­lyst pant.

Udover grund­af­gif­ten på 1.850 kr., på an­det end pant­sæt­nings­do­ku­men­ter, skal der be­ta­les:

Enfamiliehuse, ejer­lej­lig­he­der, fler­fa­mi­li­e­hu­se, fri­tids­hu­se ved al­min­de­lig fri han­del: 6 pro­mil­le af kø­be­sum­men uan­set om den of­fent­li­ge ejen­doms­værdi af­vi­ger her­fra.

Enfamiliehuse, ejer­lej­lig­he­der, fler­fa­mi­li­e­hu­se, fri­tids­hu­se, men hvor der ik­ke er ta­le om en al­min­de­lig fri han­del, f.eks. fa­mi­lie­hand­ler, hand­ler mel­lem æg­te­fæl­ler/­sam­le­ve­re: 6 pro­mil­le af kø­be­sum­men el­ler af 80% af ejen­doms­vær­di­en, hvis det­te be­løb er hø­je­re.

Handler med an­dre ty­per ejen­dom­me, end oven­for nævnt, f.eks. grun­de og erhvervsejen­dom­me i fri han­del: Altid 6 pro­mil­le af kø­be­sum­men, og­så selv­om den of­fent­li­ge ejen­doms­værdi af­vi­ger her­fra.

ØVRIGE DOKUMENTER
På en skif­te­rets­at­test, der øn­skes ting­lyst til en ar­ving, be­reg­nes den va­ri­ab­le af­gift af se­nest of­fent­lig­gjor­te ejen­doms­værdi.

Ved grun­de og ny­op­før­te ejen­dom­me, der sæl­ges er­hvervs­mæs­sigt, og hvor sæl­ger har til­lagt moms, skal der kun be­ta­les va­ri­a­bel af­gift af kø­be­sum­men før til­læg af moms.

Derimod skal der be­ta­les af­gift af tilslutningsaf­gifter på grun­de, f.eks. til vand m.v., hvis be­lø­bet for­fal­der sam­ti­dig med kø­bet af grun­den, men ik­ke hvis be­lø­bet først skal be­ta­les ved byg­ge­ri­ets start.

SEPARATION OG SKILSMISSE
Ved se­pa­ra­ti­on/skils­mis­se be­ta­les 1.750 kr. når be­vil­lin­gen ved­læg­ges ved an­mel­del­se.

Er be­vil­lin­gen ik­ke ved­lagt an­mel­del­sen, be­ta­les der fuld af­gift, og når be­vil­lin­gen fo­re­lig­ger, kan den va­ri­ab­le af­gift sø­ges til­ba­ge­be­talt hos SKAT. Ring og hør, hvor­dan I sø­ger om til­ba­ge­be­ta­ling.

SAMTIDIG ANMELDELSE
Det er mu­ligt at an­mel­de fle­re ejen­dom­me på sam­me do­ku­ment, hvor­ved der kun skal be­ta­les grund­af­gift én gang. I do­ku­mentet skal man spe­ci­fi­ce­re en op­de­ling af kø­be­sum­men på de en­kel­te ejen­dom­me.

SPØRGSMÅL
Ring eller benyt vores kontaktformular.