GDPR-FORORDNINGEN


PERSONOPLYSNINGER
Skødeeksperten.dk be­skyt­ter og be­hand­ler vo­res kli­en­ters, mod­par­ters, le­ve­ran­dø­rers, med­ar­bej­de­res, sam­ar­bejds­part­ne­res og mod­ta­ge­re af mar­keds­fø­rings­in­for­ma­ti­o­ner mv. per­son­op­lys­nin­ger i over­ens­stem­mel­se med den til en­hver tid gæl­den­de per­son­da­ta­ret­li­ge lov­giv­ning.

De re­le­van­te per­son­da­ta­ret­li­ge reg­ler, som på nu­væ­ren­de tids­punkt gæl­der for be­hand­lin­gen af per­son­op­lys­nin­ger, er fast­sat i da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen (for­ordn­ing nr. 2016/679 af 27. april 2016) og da­ta­be­skyt­tel­ses­lo­ven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Vores da­ta­be­skyt­tel­ses­po­li­tik ved­rø­rer Vo­res be­hand­ling af per­son­op­lys­nin­ger, når vi er da­ta­an­svar­li­ge. Det er til­fæl­det i en ræk­ke si­tu­a­ti­o­ner, bl.a. ved be­hand­ling af Vo­res kli­en­ters sa­ger, an­sæt­tel­se af nye med­ar­bej­de­re og mar­keds­fø­rings­ak­ti­vi­te­ter.

HVILKE OPLYSNINGER?
Personop­lys­nin­ger om­fat­ter en­hver form for in­for­ma­ti­on om en iden­ti­fi­cer­bar fy­sisk per­son, f.eks. per­sonens navn, e-mail­a­dres­se, CPR-nummer og a­dres­se samt op­lys­nin­ger om per­sonens fy­siske, ø­ko­no­mis­ke el­ler so­ci­a­le for­hold. Oplysninger om ju­ri­dis­ke per­soner er så­le­des ik­ke om­fat­tet af de­fi­ni­ti­o­nen Per­son­op­lys­nin­ger.

Vi be­hand­ler - af­hæn­gig af sa­gens el­ler hen­ven­del­sens ka­rak­ter - al­min­de­li­ge op­lys­nin­ger, identifikationsop­lys­nin­ger (CPR-nr.), op­lys­nin­ger om straf­ba­re for­hold og føl­som­me op­lys­nin­ger.

HVOR KOMMER OPLYSNINGERNE FRA?
Vi ind­sam­ler per­son­op­lys­nin­ger di­rek­te hos dig el­ler fra tred­je­mand, f.eks. vo­res kli­en­ter, of­fent­li­ge myn­dig­he­der el­ler sam­ar­bejds­part­ne­re.

HVORDAN BEHANDLER VI OPLYSNINGERNE?
Behandling af per­son­op­lys­nin­ger dæk­ker o­ver en­hver ak­ti­vi­tet, som per­son­op­lys­nin­ger gø­res til gen­stand for, f.eks. ind­sam­ling, re­gi­stre­ring, sy­ste­ma­ti­se­ring, or­ga­ni­se­ring, op­be­va­ring, til­pas­ning, æn­dring, søg­ning, brug el­ler vi­de­re­gi­vel­se.

Vi be­hand­ler pri­mært per­son­op­lys­nin­ger om vo­res kli­en­ter, mod­par­ter, le­ve­ran­dø­rer, med­ar­bej­de­re og sam­ar­bejds­part­ne­re, dog kun i det om­fang, at det er nød­ven­digt til de kon­kre­te for­mål, og der er et lov­ligt grund­lag her­for.

Som of­test vil det væ­re nød­ven­digt for os at be­hand­le al­min­de­li­ge per­son­op­lys­nin­ger i form af navn, ti­tel, te­le­fon­num­mer og e-mail­a­dres­se.

Denne be­hand­ling sker, så vi kan le­ve­re vo­res ju­ri­dis­ke ydel­ser, fak­tu­re­re samt kva­li­tets­sik­re og kon­trol­le­re kor­rekt, og så vi kan le­ve op til de krav om do­ku­men­ta­ti­on for iden­ti­tet ef­ter hvid­vask­lov­en, som vi dog ik­ke er un­der­lagt pt.

Derudover kan det i vis­se si­tu­a­ti­o­ner må­ske væ­re nød­ven­digt for os at be­hand­le op­lys­nin­ger om straf­ba­re for­hold og an­dre per­son­føl­som­me op­lys­nin­ger.

HVEM VIDEREGIVER VI OPLYSNINGER TIL?
Vi vi­de­re­gi­ver a­le­ne di­ne per­son­op­lys­nin­ger in­ternt hos os el­ler til eks­ter­ne ak­tø­rer, hvis det er nød­ven­digt, og der er et lov­ligt grund­lag her­for. Det kan væ­re of­fent­li­ge myn­dig­he­der, pri­va­te virk­som­he­der el­ler per­so­ner, fon­de, for­e­nin­ger mv. af­hæn­gigt af sa­gens ka­rak­ter. Derudover over­la­der vi op­lys­nin­ger til vo­res da­ta­be­hand­le­re (f.eks. IT-leverandører).

Internt er det a­le­ne de af vo­res med­ar­bej­de­re, der har et ar­bejds­be­tin­get be­hov for at se di­ne per­son­op­lys­nin­ger, der har ad­gang til dis­se.

HVILKEN HJEMMEL BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER PÅ BAGGRUND AF?
Vi ind­sam­ler og be­hand­ler per­son­op­lys­nin­ger på bag­grund af føl­gen­de hjem­mels­grund­lag (dvs. lov­li­ge grund­lag):

Ved le­ve­ring af råd­giv­nings­y­del­ser be­hand­ler vi per­son­op­lys­nin­ger om kli­en­ter, mod­par­ter og sam­ar­bejds­part­ne­re med hjem­mel i da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens art. 6, stk. 1, li­tra f (in­te­res­se­af­vej­nings­reg­len), og for­ord­nin­gens art. 9, stk. 2, li­tra f.

Dette er bl.a. be­grun­det i en in­te­res­se i at fast­læg­ge, på­be­rå­be el­ler for­sva­re rets­krav samt at va­re­ta­ge vo­res kli­en­ters in­te­res­ser. Vi be­hand­ler des­u­den per­son­op­lys­nin­ger om vo­res kli­en­ter med hjem­mel i for­ord­nin­gens art. 6, stk. 1, li­tra b, i de til­fæl­de, hvor be­hand­lin­gen er nød­ven­dig for at ind­gå el­ler op­fyl­de af­ta­len om råd­giv­nings­bi­stand.

Vi be­hand­ler per­son­op­lys­nin­ger om del­ta­ge­re i kur­ser, un­der­vis­ning og øv­ri­ge ar­ran­ge­men­ter med hjem­mel i da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens art. 6, stk. 1, li­tra b, el­ler art. 6, stk. 1, li­tra f, med den pri­mæ­re in­te­res­se at kun­ne re­gi­stre­re del­ta­ger­ne, ad­mi­ni­stre­re ar­ran­ge­men­tet samt ud­sen­de re­le­vant kur­sus­ma­te­ri­a­le, eva­lu­e­rings­ske­ma­er mv.

Vi be­hand­ler a­le­ne di­ne per­son­op­lys­nin­ger i mar­keds­fø­rings­ø­je­med og til even­tu­elt ud­sen­del­se af ny­heds­bre­ve, hvis du ud­tryk­ke­ligt har sam­tyk­ket her­til. Behandlingen sker så­le­des med hjem­mel i da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens art. 6, stk. 1, li­tra a. Vi of­fent­lig­gør per­son­op­lys­nin­ger om med­ar­bej­de­re o.l. på vo­res hjem­me­si­de og på so­ci­a­le me­di­e­plat­for­me med hjem­mel i da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens art. 6, stk. 1, li­tra f, som led i vo­res le­gi­ti­me in­te­res­ser i at gø­re ind­hold til­gæn­ge­ligt for vo­res bru­ge­re.

Generelt be­hand­ler vi per­son­op­lys­nin­ger, når vi er ret­ligt for­plig­tet her­til (f.eks. ef­ter hvid­vask­lov­en). Dette sker med hjem­mel i da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens art. 6, stk. 1, li­tra c. Vi be­hand­ler op­lys­nin­ger om straf­ba­re for­hold med hjem­mel i da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens art. 10 og da­ta­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 8. Vi be­hand­ler CPR-numre med hjem­mel i da­ta­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 11, stk. 2.

For at fo­re­byg­ge hær­værk og ind­brud mv. fo­re­ta­ger vi mu­lig­vis tv-­over­våg­ning af ga­de, vej, plads el­ler lig­nen­de om­rå­de, som be­nyt­tes til al­min­de­lig færd­sel, med hjem­mel i tv-­over­våg­ningsloven. Tv-overvågning af øv­ri­ge om­rå­der sker med hjem­mel i da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens art. 6, stk. 1, li­tra f, og da­ta­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 8, hvil­ket be­grun­des i sik­ker­heds­mæs­si­ge in­te­res­ser og hen­syn.

HVORNÅR SLETTER VI DINE OPLYSNINGER?
Vi slet­ter di­ne per­son­op­lys­nin­ger, som er re­gi­stre­ret hos os, når de ik­ke læn­ge­re er nød­ven­di­ge for det el­ler de for­mål, som op­lys­nin­ger­ne var ind­sam­let og be­hand­let til.

Vi har in­ter­ne ret­nings­lin­jer for op­be­va­rings­ti­den af al­le ka­te­go­ri­er af per­son­op­lys­nin­ger. Disse er fast­sat i for­hold til de for­plig­tel­ser, vi er un­der­lagt ef­ter gæl­den­de lov­giv­ning, her­un­der do­ku­men­ta­ti­ons-­ og re­vi­si­ons­krav.

HVILKE RETTIGHEDER HAR DU?
Du har ef­ter da­ta­be­skyt­tel­ses­reg­ler­ne en ræk­ke ret­tig­he­der i for­hold til vo­res be­hand­ling af op­lys­nin­ger om dig.

Hvis du vil gø­re brug af di­ne ret­tig­he­der, skal du kon­tak­te os. Du har føl­gen­de ret­tig­he­der:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få ind­sigt i de op­lys­nin­ger, som vi be­hand­ler om dig, samt en ræk­ke yder­li­ge­re op­lys­nin­ger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få u­rig­ti­ge op­lys­nin­ger om dig selv ret­tet.

Ret til sletning
I sær­li­ge til­fæl­de har du ret til at få slet­tet op­lys­nin­ger om dig, in­den tids­punk­tet for vo­res al­min­de­li­ge ge­ne­rel­le slet­ning ind­træf­fer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i vis­se til­fæl­de ret til at få be­hand­lin­gen af di­ne per­son­op­lys­nin­ger be­græn­set.

Ret til indsigelse
Du har i vis­se til­fæl­de ret til at gø­re ind­si­gel­se mod vo­res el­lers lov­li­ge be­hand­ling af di­ne per­son­op­lys­nin­ger.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis vo­res be­hand­ling af di­ne per­son­op­lys­nin­ger er ba­se­ret på dit sam­tyk­ke, har du til en­hver tid ret til at træk­ke dit sam­tyk­ke til­ba­ge. Dette kan du gø­re ved at kon­tak­te os på de kon­takt­op­lys­nin­ger, der frem­går ne­den­for.

Hvis du væl­ger at træk­ke dit sam­tyk­ke til­ba­ge, på­vir­ker det ik­ke lov­lig­he­den af vo­res be­hand­ling af di­ne per­son­op­lys­nin­ger på bag­grund af dit tid­li­ge­re med­del­te sam­tyk­ke og op til tids­punk­tet for til­ba­getrækningen. Hvis du til­ba­getræk­ker dit sam­tyk­ke, har det der­for først virk­ning fra det­te tids­punkt.

DATATILSYNET
Du kan læ­se me­re om di­ne ret­tig­he­der i Datatilsynets vej­led­ning om de re­gi­stre­re­des ret­tig­he­der, som du fin­der på www.da­ta­til­sy­net.dk.

HVORDAN SIKRER VI DINE OPLYSNINGER?
I vo­res in­for­ma­ti­ons­sik­ker­heds­ar­bej­de ef­ter­le­ver vi kra­ve­ne i ISO 27001.

SikkerhedsFor­an­stalt­nin­ger­ne i vo­res or­ga­ni­se­ring, pro­ces­ser og IT-systemer fast­sæt­tes un­der hen­syn­ta­gen til den på­gæl­den­de be­hand­lings ka­rak­ter, om­fang, sam­men­hæng og for­mål samt ri­si­ci­e­ne af va­ri­e­ren­de sand­syn­lig­hed og al­vor for fy­sis­ke per­so­ners ret­tig­he­der og frihedsret­tig­he­der. Foranstaltningerne sik­rer bl.a.:

• Kryptering af personoplysninger
• Fortrolighed, in­te­gri­tet, til­gæn­ge­lig­hed og ro­bust­hed.
• Evne til ret­ti­digt at gen­op­ret­te til­gæn­ge­lig­he­den af og ad­gan­gen til per­son­op­lys­nin­ger i til­fæl­de af en fy­sisk el­ler tek­nisk hæn­del­se.
• Regelmæssig af­prøv­ning, vur­de­ring og eva­lu­e­ring af ef­fek­ti­vi­te­ten af vo­res sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger.

KONTAKT OS
Du kan kon­tak­te os, hvis du øn­sker at ud­nyt­te di­ne ret­tig­he­der som be­skre­vet oven­for un­der punkt 6, hvis du øn­sker at kla­ge, el­ler hvis du har an­dre spørgs­mål til vo­res per­son­da­ta­po­li­tik.

Du kan i den for­bin­del­se skri­ve til din nær­mes­te ju­ri­dis­ke kon­takt­per­son hos os, el­ler du kan kon­tak­te os på a­dres­sen ne­derst på si­den.

KLAGE TIL DATATILSYNET
Du kan kla­ge til Datatilsynet o­ver vo­res be­hand­ling af di­ne per­son­op­lys­nin­ger. Se me­re på www.Da­ta­til­sy­net.dk.

ÆNDRINGER I VORES DATABESKYTTELSESPOLITIK
Vores da­ta­be­skyt­tel­ses­po­li­tik er se­nest op­da­te­ret (se da­to ne­derst) og vil bli­ve æn­dret lø­ben­de.