RÅDGIVNING OG SKØDE

Køb rådgivningspakke 5 når I øn­sker råd­giv­ning i for­bin­del­se med køb el­ler salg af fast ejen­dom.

Det gæl­der for vil­la, ræk­ke­hus, grund, ejer­lej­lig­hed, fri­tids­hus og små land­brug og er­hverv.

Kon­takt os så tid­ligt som mu­ligt, så vi kan få en drøf­tel­se af net­op je­res sag. Det kos­ter ik­ke ek­stra, så ring el­ler be­nyt kontaktformularen.

Så meget får I ved køb af pakke 5:
• Gennemgang af købsaftale
• Gennemgang af alle dokumenter
• Afklaring af forbehold
• Mødereferat på e-mail
• Kontrol af skøde og refusion eller
• Udarbejde skøde og refusion (tillæg)
• Løbende opfølgning på e-mail
• Frigivelse af købesummen og afslutning

Endvidere får I rådgivning om:
• Forsikring og ejerskifteforsikring
• Testamente/Samejeoverenskomst

Tilkøb evt. pakke 6 hvis vi skal hjælpe jer med:
• Pris- og vilkårsforhandling

Priseksempler:
Pakke 3: Skøde u/refusionsopgørelse 1.575 kr.
Pakke 4: Skøde m/refusionsopgørelse 2.975 kr.
Pakke 5: Rådgivning fra 4.975 kr. Bemærk: Tillæg på 1.000-1.500 kr. for berigtigelse.

VÆLG MELLEM 9 PAKKER

Vi y­der råd­giv­ning ved køb/salg af fast ejen­dom og ting­lys­er skø­der m.v.

Her er en oversigt:
1: Tinglysning af skifteretsattest
2: Skilsmisse-/samlivsophørsskøde*
3: Skøde uden refusionsopgørelse
4: Skøde med refusionsopgørelse
5: Rådgivning/skøde/refusionsopgørelse
6: Rådgivning/forhandling ved køb/salg
7: SELV-SALG/Private handler
8: Pantebreve/ejerpantebreve
9: Erhverv og øvrige opgaver

* Pakke 2: Benyt bestillingsformularen, hvor al­le op­lys­nin­ger, vi skal bru­ge, kan ind­tas­tes, og spar 200 kr.

Læs om pak­ker­ne ne­den­for. Hvis spørgs­mål, så ring el­ler be­nyt kontaktformularen.

GODT RÅD TIL SÆLGERE
Fle­re og fle­re sæl­ge­re bru­ger e­gen råd­gi­ver, selv­om ejendomsmægle­ren, der har ejen­dom­men til salg, e­gentlig bur­de væ­re råd­gi­ver og va­re­ta­ge sæl­gers in­te­res­ser.

Sæl­ger kan of­te spa­re 20.000 kr. el­ler me­re, ef­ter sa­lær til Skøde­eks­per­ten er fra­truk­ket.

Der­for bør I al­tid kon­tak­te os, før I kon­tak­ter ejen­doms­mæg­le­ren.

ALTID LAVE PRISERJA TAK,
kontakt mig med
et uforpligtende
TILBUD!

INDHOLD AF PAKKERNE - ALLE PRISER ER INKL. MOMS


Skifteretsattest
Ting­lys­ning hvor ar­ving/er el­ler ef­ter­le­ven­de æg­te­fæl­le over­ta­ger, samt ved vi­de­re­salg. Grund­af­gift ud­gør 1.750 kr.
Pris: 1.250 kr. - Læs mere

Skilsmisseskøde - POPULÆR
Gæl­der og­så ved sam­livs­op­hør. Be­nyt den­ne formular - el­lers til­læg på 200 kr. Ring hvis I har spørgs­mål ifm. bo­de­lin­gen.
Pris: 1.875 kr. - Læs mere

Skøde - POPULÆR
Ting­lys­ning af skø­de u­den re­fu­si­ons­op­gø­rel­se. Gæl­der ik­ke ved mæg­ler­hand­ler. Be­nyt den­ne formular - el­lers til­læg på 200 kr.
Pris: 1.575 kr. - Læs mere


Berigtigelse
Op­ret­tel­se/ting­lys­ning af skø­de og re­fu­si­ons­op­gø­rel­se. Dvs. en kom­plet be­rig­ti­gel­se f.eks. ved køb el­ler salg gen­nem mæg­ler.
Pris: 2.975 kr. - Læs mere

Rådgivningspakke - POPULÆR
Pris for råd­giv­ning. Tillæg på 1.000-1.500 kr. for be­rig­ti­gel­sen. End­vi­de­re til­læg ved pro­jekt­køb, land­brug og er­hverv.
Pris: 4.975 kr. - Læs mere

Prisforhandling - POPULÆR
Pris- og vil­kårs­for­hand­ling ifm. køb el­ler salg. Ved køb få hjælp til for­hand­lin­gen. Ved salg spar på sa­lær/mar­keds­fø­ring.
Pris: 3.975 kr. - Læs mere


Private handler - POPULÆR
Kom­plet han­del som var ejen­dom­men solgt gen­nem mæg­ler. Kø­ber la­ver skø­de/re­fu­si­on. El­lers er det et til­læg på 2.000 kr.
Pris: 5.975 kr. - Læs mere

Pantebreve/ejerpantebreve
Op­ret­tel­se/ting­lys­ning af pan­te­brev. Ved ejerpan­te­brev la­ver vi det til­hø­ren­de gælds­brev for kun 1.375 kr. I alt 3.150 kr.
Pris: 1.775 kr. - Læs mere

Erhverv og øvrige opgaver
Er­hverv m.v. Se pris­lis­ten. Auk­ti­ons­skø­der, er­hvervsskøder og lig­nen­de. Ring til os nu for at få et kon­kret til­bud!
Priser fra: 2.400 kr. - Læs mere


35 ÅRS ERFARING = TRYGHED

Vi har me­re end 35 års er­fa­ring, og I vil al­tid bli­ve be­tjent af den sam­me med­ar­bej­der, der føl­ger je­res sag fra start til slut.

Dag­lig le­der i Skøde­eks­per­ten.dk er Jørn Vase, ci­vil­ø­ko­nom med HD i fi­nan­si­e­ring og ud­dan­net ejen­doms­mæg­ler og va­lu­ar.

Skøde­eks­per­ten.dk ApS er fuldt an­svars­for­sik­ret i et god­kendt for­sik­rings­sel­skab, så der er sam­me sik­ker­hed hos os som hos an­dre bo­lig­ad­vo­ka­ter og ejen­doms­mæg­le­re. Læs mere.

PRISGARANTI

Vi be­stræ­ber os på at væ­re den ak­tør på mar­ke­det, der kan til­by­de de la­ves­te pri­ser u­den at gå på kom­pro­mis med den ser­vi­ce, I som kun­der kan for­ven­te.

Fin­der I så­le­des et bil­li­ge­re til­bud på skø­de el­ler råd­giv­ning hos en an­den bo­lig­ad­vo­kat el­ler ejen­doms­mæg­ler, gør vi det til sam­me pris.

- OG som tak for oplysningen giver vi yderligere 100 kr. i rabat.

Gælder kun ved indgåelse af aftalen, og kun for pakke 1-8.


SKØ.DE | KØBERMÆGLEREN.DK | KØBERRÅDGIVEREN.DK | SÆLGERRÅDGIVEREN.DK | BERIGTIGEL.SE