FORÆLDREKØB


GENERELT

INDLEDNING*
Vi vil her gen­nem­gå reg­ler­ne for for­æl­dre­køb og gi­ve jer et godt be­slut­nings­grund­lag, da der er man­ge for­hold, der skal ta­ges i be­tragt­ning, in­den I be­slut­ter jer for køb.

Bemærk, at reg­ler­ne og­så gæl­der i de si­tu­a­ti­o­ner, hvor børn kø­ber bo­lig til ud­lej­ning til for­æl­dre­ne, det der og­så kal­des junior­køb el­ler om­vendt for­æl­dre­køb.

Der er som re­gel al­tid mu­lig­hed for at fin­de en le­je­bo­lig, men of­te er det en dyr løs­ning, i­sær hvis man øn­sker en bå­de god og vel­be­lig­gen­de bo­lig tæt ved ud­dan­nel­ses­ste­det.

Så hvis I har mu­lig­hed for det, kan I hjæl­pe je­res børn øko­no­misk, li­ge­som der kan væ­re skat­te­for­de­le for­bun­det med kø­bet.

BESKRIVELSE I HOVEDTRÆK*
Som for­æl­dre kø­ber I en bo­lig og be­ta­ler al­le ud­gif­ter og le­jer ef­ter­føl­gen­de bo­ligen ud til bar­net, og op­når der­ved en le­je­ind­tægt, som ty­pisk kun dæk­ker en del af ud­gif­terne.

Der op­nås der­ved et skat­te­mæs­sigt un­der­skud, som be­ty­der at net­to­ud­gif­ten for for­æl­dre­ne ef­ter skat re­du­ce­res.

Læs me­re i sid­ste af­snit om mu­lig­he­der­ne for hjælp til de skat­te­mæs­si­ge be­reg­nin­ger.

Bemærk i den for­bin­del­se, at det al­tid er en god i­dé at kon­tak­te os og/­el­ler re­vi­sor, før I ind­går en­de­lig af­ta­le om køb!

Alternativt bør i sør­ge for at få ind­sat et råd­gi­ver­for­be­hold i købs­af­talen.

Det er vig­tigt, at der bli­ver ud­ar­bej­det en le­je­kon­trakt, som vi kan hjæl­pe jer med. I be­stem­mer selv ind­hol­det af kon­trak­ten, dog skal hus­le­jen sva­re til mar­keds­le­jen i om­rå­det.

Så hvis bar­net skal ha­ve ned­slag i pri­sen, må det ske i form af en skat­te­fri pen­ge­ga­ve.

Grænsen for skat­te­fri pen­ge­ga­ve fra én for­æl­der til et barn er i 2023 på 71.500 kr. Det dob­bel­te hvis I er 2 for­æl­dre. For 2022 var Græn­sen 69.500 kr.

Eksempel: Hvis der til­li­ge er 2 bør­ne­børn, er der sam­me mu­lig­hed. Altså 71.500 kr. pr. for­æl­der pr. barn.

I ek­sem­plet sva­rer det til 143.000 kr. til bar­net og 286.000 kr. til de 2 bør­ne­børn. Samlet vil et for­æl­dre­par kun­ne gi­ve skat­te­frie ga­ver til et barn og 2 bør­ne­børn på ik­ke min­dre end 429.000 kr.

Der bør al­tid ved stør­re ga­ver op­ret­tes et ga­ve­brev, så der ik­ke se­ne­re op­står tvivl om ga­vens stør­relse, og hvor­når og hvor­dan be­lø­be­ne er ud­be­talt.

Det er og­så mu­ligt at gi­ve et langt stør­re be­løb til børn i form af et lån, hvor der skal ud­fær­di­ges et sær­ligt gælds­brev, og her er der in­gen be­løbsgrænser! Det kan vi hjæl­pe med.

Hvis ned­sla­get gi­ves i form af la­ve­re hus­le­je ri­si­ke­rer I, at der sker be­skat­ning, da en for lav hus­le­je vil bli­ve be­trag­tet som en ind­tægt, der be­skat­tes hos le­jer.

Markedsle­jen er den le­je, som en le­jer be­ta­ler for en til­sva­ren­de bo­lig med sam­me stør­rel­se, stand og be­lig­gen­hed, så un­der­søg det grun­digt før I ud­ar­bej­der le­jekontrakten.

I kan evt. i de lo­ka­le a­vi­ser un­der­sø­ge le­je­pri­ser­ne for en bo­lig i til­sva­ren­de stør­rel­se og med no­gen­lun­de sam­me be­lig­gen­hed.

Klip le­je­an­non­cer­ne ud af a­vi­sen og skriv da­to på, og læg udKlippene ved le­je­kon­trak­ten, så I se­ne­re kan kan do­ku­men­te­re, at I har fast­sat le­jen ef­ter de ak­tu­el­le le­je­pri­ser.

Når I som for­æl­dre e­jer je­res barns bo­lig, kan I se­ne­re væl­ge at sæl­ge lej­lig­he­den til bar­net, el­ler I kan sæt­te den til salg i al­min­de­lig fri han­del.

I kan og­så be­hol­de den, og le­je den ud til f.eks. søs­ken­de. Endelig kan I selv væl­ge at flyt­te ind i bo­li­gen. Det kan gi­ve nog­le skat­te­mæs­si­ge for­de­le, når den på et tids­punkt skal sæl­ges.

En ge­vinst ved salg vil nor­malt kun væ­re skat­te­fri, for­ud­sat I selv har e­jet og be­bo­et den, og­så selv­om det kun er i en re­la­tiv kort pe­ri­o­de. Undersøg pe­ri­o­dens læng­de hos SKAT før salg.

Vi an­be­fa­ler al­tid, at I sø­ger råd­giv­ning hos en re­vi­sor, når det dre­jer sig om skat og valg af regn­skabs­me­to­de.

Vi har ind­gå­et et sam­ar­bej­de med et jy­ske re­vi­si­ons­fir­ma, der y­der den nød­ven­di­ge as­si­stan­ce til en fa­vo­ra­bel pris. Se ne­den­for.

FORDELE OG ULEMPER

FORDELE VED FORÆLDREKØB*
Der kan væ­re man­ge go­de grun­de til at kø­be en bo­lig og ud­le­je den til bar­net:

• Hjælpe barnet økonomisk
• Indflydelse på, hvor barnet skal bo
• Alternativ til et kollegieværelse
• Bedre bolig til samme eller lavere pris
• Købe større bolig som kan deles med god ven
• Billigere end hvis barnet selv køber pga. skat
• Fordele ved udlejning, f.eks. give arveforskud

Som ho­ved­re­gel skal I ik­ke væl­ge for­æl­dre­køb a­le­ne med en for­vent­ning om en se­ne­re mu­lig ge­vinst ved salg, med­min­dre I in­ve­ste­rer i spe­ku­la­ti­ons­ø­je­med, og er klar o­ver ri­si­ko­en.

Som for­æl­dre kan I fra­træk­ke ud­gif­ter i regn­ska­bet dvs. fællesud­gif­ter, ejen­doms­skat­ter og det, I be­ta­ler for re­vi­sor­bi­stand, men ik­ke renteud­gif­ter.

ULEMPER VED FORÆLDREKØB
Det er og­så vig­tigt at væ­re op­mærk­som på u­lem­per­ne:

• Risiko for prisfald på boligmarkedet
• Udgifter til at føre regnskab m.v.
• Omkostninger forbundet med senere salg
• Gevinst ved senere salg kan være skattepligtig

ØVRIGE OVERVEJELSER
Men der er og­så an­dre for­hold, som kan ha­ve ind­fly­del­se på, om det er en god i­dé.

Hvis det er nemt at fin­de en al­min­de­lig le­je­bo­lig, kan I væl­ge at gi­ve bar­net en skat­te­fri ga­ve som til­skud til hus­le­jen.

Skal bar­net kun bo i lej­lig­he­den i 2 år, vil I spa­re ud­gif­ter­ne til et se­ne­re salg af bo­li­gen, der nemt kan lø­be op i 75.000 kr. el­ler 2-3.000 kr. pr. må­ned, hvis bo­li­gen be­hol­des i 2 år.

I kan o­ver­ve­je at kø­be en lidt stør­re bo­lig end det u­mid­del­ba­re be­hov, hvis I f.eks. selv vil bo i den på et se­ne­re tids­punkt, el­ler bar­net må­ske øn­sker at bli­ve bo­en­de ef­ter stu­di­e­ti­den.

Typisk vil for­æl­dre kø­be en ejer­lej­lig­hed, men og­så an­dre bo­lig­ty­per kan kom­me på ta­le, og her er i­sær an­dels­bo­li­ger en mu­lig­hed, som dog ik­ke vil bli­ve om­talt her.

Ved køb af en ejer­lej­lig­hed er det me­get vig­tigt at sik­re sig, at der i ved­tæg­ter­ne gi­ves til­la­del­se til for­æl­dre­køb.

Hvis ved­tæg­ter­ne kun til­la­der ud­lej­ning fra for­æl­dre til børn el­ler om­vendt, men ik­ke til tred­je­mand, er I se­ne­re af­skå­ret fra at ud­le­je den til an­dre.

Det kan med­fø­re, at I må­ske bli­ver nødt til at tvangs­sæl­ge, når bar­net ik­ke læn­ge­re vil bo der.

Ring eller benyt vores kontaktformular.


*VIGTIGT: FRA 2021 ER DET IKKE LÆNGERE MULIGT AT ANVENDE VIRKSOMHEDSORDNINGEN PÅ FORÆLDREKØB, OG DET GÆLDER BÅDE FOR EKSISTERENDE OG FREMTIDIGE KØB. FRA 2022 KAN DER HELLER IKKE SØGES OM BOLIGSIKRING.


SKATTERÅDGIVNING

Vi har ind­gå­et et sam­ar­bej­de med et jysk re­vi­si­ons­fir­ma, der y­der skat­te-­ og regn­skabs­mæs­sig as­si­stan­ce. Der skal bl.a. væl­ges skat­te­me­to­de, i­det der fin­des føl­gen­de ord­nin­ger:

• Privatskatteordning
• Virksomhedsskatteordning
• Kapitalafkastordning

Revisionsfirmaet y­der råd­giv­ning ef­ter føl­gen­de mo­del, og I kan ven­te, ind­til I har købt lej­lig­he­den, men na­tur­lig­vis og­så ger­ne før:

• Skattemæssig rådgivning ifm. køb
• Tilrettelæggelse af forskudsopgørelse ifm. køb
• Udarbejdelse af regnskab og selvangivelse hvert år

Der be­ta­les et år­ligt ho­no­rar på kun 2.975 kr. inkl. moms for ud­ar­bej­del­se af regn­skab og selv­an­gi­vel­se. Det er me­get bil­ligt ift. an­dre re­vi­so­rer.

Udgiften er fuldt ud fra­drags­be­ret­ti­get i regn­ska­bet.

ØVRIGE FORHOLD

Vi hjæl­per jer med sel­ve kø­bet, her­un­der med råd­giv­ning før køb og evt. for­hand­ling med sæl­gers ejen­doms­mæg­ler. Her er det pak­ke 5 og evt. pak­ke 6, I skal væl­ge.

Køber I ik­ke gen­nem ejen­doms­mæg­ler, men har Kø­ber og sæl­ger selv fun­det hin­an­den, er det pak­ke 7, I har brug for.

Før I går i gang med at se på bo­li­ger til bar­net, bør I allerFørst kon­tak­te je­res pen­ge­in­sti­tut og få af­kla­ret je­res ø­ko­no­mis­ke mu­lig­he­der for for­æl­dre­køb.

Herefter kan I evt. ta­le med re­vi­sor, in­den I un­der­skri­ver købsafta­len. Men ring til os, når ban­ken har god­kendt fi­nan­si­e­rin­gen, og lad os læg­ge en plan for det vi­de­re for­løb.

I er al­tid vel­kom­ne til at rin­ge og stil­le spørgs­mål til oven­nævn­te, hvis der er ting, I er i tvivl om. Det kos­ter ik­ke no­get.

Uanset hvil­ket spørgs­mål I har i for­bin­del­se med oven­nævn­te, kan I al­tid kon­tak­te os helt u­for­plig­ten­de.