FORÆLDREKØB


GENERELT

INDLEDNING*
Vi vil her gen­nem­gå reg­ler­ne for for­æl­dre­køb og gi­ve jer et godt be­slut­nings­grund­lag, da der er man­ge for­hold, der skal ta­ges i be­tragt­ning, in­den I be­slut­ter jer for køb.

Be­mærk, at reg­ler­ne og­så gæl­der i de si­tu­a­ti­o­ner, hvor børn kø­ber bo­lig til ud­lej­ning til for­æl­dre­ne, det der og­så kal­des 'juniorkøb' el­ler 'omvendt forældrekøb'.

Der er som re­gel al­tid mu­lig­hed for at fin­de en le­je­bo­lig, men of­te er det en dyr løs­ning, i­sær hvis man øn­sker en bå­de god og vel­be­lig­gen­de bo­lig tæt ved ud­dan­nel­ses­ste­det.

Så hvis I har mu­lig­hed for det, kan I hjæl­pe je­res børn øko­no­misk, li­ge­som der kan væ­re skat­te­for­de­le for­bun­det med kø­bet.

BESKRIVELSE I HOVEDTRÆK
Som for­æl­dre kø­ber I en bo­lig og be­ta­ler al­le ud­gif­ter og le­jer ef­ter­føl­gen­de bo­ligen ud til bar­net, og op­når der­ved en le­je­ind­tægt, som ty­pisk kun dæk­ker en del af ud­gif­terne.

Der op­nås der­ved et skat­te­mæs­sigt un­der­skud, som be­ty­der at net­to­ud­gif­ten for for­æl­dre­ne ef­ter skat re­du­ce­res.

Læs me­re i sid­ste af­snit om mu­lig­he­der­ne for hjælp til de skat­te­mæs­si­ge be­reg­nin­ger.

Be­mærk i den for­bin­del­se, at det al­tid er en god i­dé at kon­tak­te os og/el­ler re­vi­sor, før I ind­går en­de­lig af­ta­le om køb!

Al­ter­na­tivt bør i sør­ge for at få ind­sat et råd­gi­ver­for­be­hold i købs­af­talen.

Det er vig­tigt, at der bli­ver ud­ar­bej­det en le­je­kon­trakt, som vi kan hjæl­pe jer med. I be­stem­mer selv ind­hol­det af kon­trak­ten, dog skal hus­le­jen sva­re til mar­keds­le­jen i om­rå­det.

Så hvis bar­net skal ha­ve ned­slag i pri­sen, må det ske i form af en skat­te­fri pen­ge­ga­ve.

Græn­sen for skat­te­fri pen­ge­ga­ve fra én for­æl­der til et barn er i 2020 på 67.100 kr. el­ler knap 5.600 kr. pr. må­ned. Det dob­bel­te hvis I er 2 for­æl­dre.

Ek­sem­pel: Hvis der til­li­ge er 2 bør­ne­børn, er der sam­me mu­lig­hed. Alt­så 67.200 kr. pr. for­æl­der pr. barn.

I ek­sem­plet sva­rer det til 134.200 kr. til bar­net og 268.400 kr. til de 2 bør­ne­børn. Sam­let vil ga­ver­ne bli­ve på ik­ke min­dre end 402.600 kr. Helt skat­te­frit.

Men hus, der ved stør­re ga­ver bør op­ret­tes et så­kaldt ga­ve­brev, der sik­rer gi­ver og mod­ta­ger, så der ik­ke se­ne­re op­står tvivl om ga­vens stør­relse, og hvor­når og hvor­dan be­lø­be­ne er ud­be­talt.

Det er og­så mu­ligt at gi­ve et langt stør­re be­løb til børn i form af et lån, hvor der skal ud­fær­di­ges et sær­ligt gælds­brev, og her er der in­gen be­løbsgrænser!

Hvis ned­sla­get gi­ves i form af la­ve­re hus­le­jen ri­si­ke­rer I, at der sker be­skat­ning, da en for lav hus­le­je vil bli­ve be­trag­tet som en ind­tægt, der be­skat­tes hos le­jer.

Mar­keds­lej­en er den le­je, som en le­jer be­ta­ler for en til­sva­ren­de bo­lig med sam­me stør­rel­se, stand og be­lig­gen­hed, så un­der­søg det grun­digt før I ud­ar­bej­der le­jekontrakten.

I kan evt. i de lo­ka­le a­vi­ser un­der­sø­ge le­je­pri­ser­ne for en bo­lig i til­sva­ren­de stør­rel­se og med no­gen­lun­de sam­me be­lig­gen­hed.

Klip le­je­an­non­cer­ne ud af a­vi­sen og skriv da­to på, og læg ud­klip­pe­ne ved le­je­kon­trak­ten, så I se­ne­re kan kan do­ku­men­te­re, at I har fast­sat le­jen ef­ter de ak­tu­el­le le­je­pri­ser.

Når I som for­æl­dre e­jer je­res barns bo­lig, kan I se­ne­re væl­ge at sæl­ge den til bar­net, el­ler I kan sæt­te den til salg i al­min­de­lig fri han­del.

I kan og­så be­hol­de den, og le­je den ud til f.eks. søs­ken­de. En­de­lig kan I selv væl­ge at flyt­te ind i bo­li­gen. Det kan gi­ve nog­le skat­te­mæs­si­ge for­de­le, når den på et tids­punkt skal sæl­ges.

En ge­vinst ved salg vil nor­malt kun væ­re skat­te­frit, for­ud­sat I selv har e­jet og be­bo­et den, og­så selv­om det kun er i en re­la­tiv kort pe­ri­o­de. Un­der­søg pe­ri­o­dens læng­de hos SKAT før salg.

Vi an­be­fa­ler al­tid, at I sø­ger råd­giv­ning hos en re­vi­sor, når det dre­jer sig om skat og valg af regn­skabs­me­to­de.

Vi har ind­gå­et et sam­ar­bej­de med et a­ner­kendt re­vi­si­ons­fir­ma, der y­der den nød­ven­di­ge as­si­stan­ce til en fa­vo­ra­bel pris. Se ne­den­for.

FORDELE OG ULEMPER

FORDELE VED FORÆLDREKØB
Der kan væ­re man­ge go­de grun­de til at kø­be en bo­lig og ud­le­je den til bar­net:

• Hjælpe barnet økonomisk
• Indflydelse på, hvor barnet skal bo
• Alternativ til et kollegieværelse
• Bedre bolig til samme eller lavere pris
• Købe større bolig som kan deles med god ven
• Billigere end hvis barnet selv køber pga. skat
• Fordele ved udlejning, f.eks. give arveforskud
• Barnet kan få boligsikring - op til 15% i tilskud

Som ho­ved­re­gel skal I ik­ke væl­ge for­æl­dre­køb a­le­ne med en for­vent­ning om en se­ne­re mu­lig ge­vinst ved salg, med­min­dre I in­ve­ste­rer i spe­ku­la­ti­ons­ø­je­med, og er klar o­ver ri­si­ko­en.

Som for­æl­dre kan I fra­træk­ke al­le ud­gif­ter i regn­ska­bet, her­un­der ren­ter, fællesud­gif­ter, ejen­doms­skat­ter og de ud­gif­ter, I be­ta­ler for re­vi­sor­bi­stand.

ULEMPER VED FORÆLDREKØB
Det er og­så vig­tigt at væ­re op­mærk­som på u­lem­per­ne:

• Risiko for prisfald på boligmarkedet
• Udgifter til at føre regnskab m.v.
• Omkostninger forbundet med senere salg
• Gevinst ved senere salg kan være skattepligtig

ØVRIGE OVERVEJELSER
Men der er og­så an­dre for­hold, som kan ha­ve ind­fly­del­se på, om det er en god i­dé.

Hvis det er nemt at fin­de en al­min­de­lig le­je­bo­lig, kan I væl­ge at gi­ve bar­net skat­te­fri ga­ve som til­skud til hus­le­jen.

Skal bar­net kun bo i lej­lig­he­den i 2 år, vil I spa­re ud­gif­ter­ne til et se­ne­re salg af bo­li­gen, der nemt kan lø­be op i 75.000 kr. el­ler 2-3.000 kr. pr. må­ned, hvis bo­li­gen be­hol­des i 2 år.

I kan o­ver­ve­je at kø­be en lidt stør­re bo­lig end det u­mid­del­ba­re be­hov, hvis I f.eks. selv vil bo i den på et se­ne­re tids­punkt, el­ler bar­net må­ske øn­sker at bli­ve bo­en­de ef­ter stu­di­e­ti­den.

Ty­pisk vil for­æl­dre kø­be en ejer­lej­lig­hed, men og­så an­dre bo­lig­ty­per kan kom­me på ta­le, og her er i­sær an­dels­bo­li­ger en mu­lig­hed, som dog ik­ke vil bli­ve om­talt her.

Ved køb af en ejer­lej­lig­hed er det me­get vig­tigt at sik­re sig, at der i ved­tæg­ter­ne gi­ves til­la­del­se til for­æl­dre­køb.

Kø­ber I gen­nem ejen­doms­mæg­ler, så få al­tid en er­klæ­ring ind­sat i købs­af­talen, hvor sæl­ger ga­ran­te­rer for, at lej­lig­he­den må be­nyt­tes til ud­lej­ning ge­ne­relt.

Hvis ved­tæg­ter­ne kun til­la­der ud­lej­ning fra for­æl­dre til børn el­ler om­vendt, er I se­ne­re af­skå­ret fra at ud­le­je den til an­dre.

Det kan med­fø­re, at I må­ske bli­ver nødt til at tvangs­sæl­ge, når bar­net ik­ke læn­ge­re vil bo der.

Ring eller benyt vores kontaktformular.*VIGTIGT: I FINANSLOVSFORSLAGET FOR 2020 ER DER INDGÅET AFTALE OM "AFSKAFFELSE AF FORÆLDREKØB I BLANDT ANDET VIRKSOMHEDSORDNINGEN", HVILKET BETYDER, AT DER MÅ FORVENTES EN SNARLIG LOVÆNDRING, DER VIL MEDFØRE OMFATTENDE ÆNDRINGER I DE SKATTEMÆSSIGE REGLER OMKRING FORÆLDREKØB, OG DERMED I INDHOLDET AF NEDENNÆVNTE.


SKATTERÅDGIVNING

Vi har ind­gå­et et sam­ar­bej­de med et jysk re­vi­si­ons­fir­ma, der y­der skat­te- og regn­skabs­mæs­sig as­si­stan­ce. Der skal bl.a. væl­ges skat­temetode, i­det der fin­des føl­gen­de ord­nin­ger:

• Privatskatteordning
• Virksomhedsskatteordning
• Kapitalafkastordning

Re­vi­si­ons­fir­ma­et y­der råd­giv­ning ef­ter føl­gen­de mo­del, og I kan ven­te, ind­til I har købt lej­lig­he­den, men na­tur­lig­vis og­så ger­ne før:

• Skattemæssig rådgivning ifm. køb
• Tilrettelæggelse af forskudsopgørelse ifm. køb
• Udarbejdelse af regnskab og selvangivelse hvert år

Der be­ta­les et år­ligt ho­no­rar på kun 2.975 kr. inkl. moms for ud­ar­bej­del­se af regn­skab og selv­an­gi­vel­se. Det er me­get bil­ligt ift. an­dre re­vi­so­rer.

Ud­gif­ten er fuldt ud fra­drags­be­ret­ti­get i regn­ska­bet.

ØVRIGE FORHOLD

Vi hjæl­per jer med sel­ve kø­bet, her­un­der med råd­giv­ning før køb og evt. for­hand­ling med sæl­gers ejen­doms­mæg­ler. Her er det pak­ke 5 og evt. pak­ke 6, I skal væl­ge.

Kø­ber I ik­ke gen­nem ejen­doms­mæg­ler, men har kø­ber og sæl­ger selv fun­det hin­an­den, er det pak­ke 7, I har brug for.

Før I går i gang med at se på bo­li­ger til bar­net, bør I al­ler­først kon­tak­te je­res pen­ge­in­sti­tut og få af­kla­ret je­res ø­ko­no­mis­ke mu­lig­he­der for for­æl­dre­køb.

Her­ef­ter kan I evt. ta­le med re­vi­sor, in­den I un­der­skri­ver købsafta­len. Men ring til os, når ban­ken har god­kendt fi­nan­si­e­rin­gen, og lad os læg­ge en plan for det vi­de­re for­løb.

I er al­tid vel­kom­ne til at rin­ge og stil­le spørgs­mål til oven­nævn­te, hvis der er ting, I er i tvivl om. Det kos­ter ik­ke no­get.

Uan­set hvil­ket spørgs­mål I har i for­bin­del­se med oven­nævn­te, kan I al­tid kon­tak­te os helt u­for­plig­ten­de.