EJERSKIFTEFORSIKRING


TEGNE EJERSKIFTEFORSIKRING?

Der kan væ­re man­ge pen­ge at spa­re, hvis kø­ber teg­ner en an­den ejer­skif­te­for­sik­ring, end den sæl­ger har til­budt og ved­lagt som bi­lag til købs­af­talen.

Sæl­ger be­ta­ler al­tid 50% af 5-års ba­sis­præ­mi­en på det til­bud, som er ved­lagt købs­af­talen. Er der ved­lagt fle­re til­bud, da af det bil­lig­ste til­bud.

Ofte be­nyt­ter sæl­gers ejen­doms­mæg­ler det for­sik­rings­sel­skab, de har ind­gå­et sam­ar­bej­de med, og som be­stemt ik­ke al­tid er det bil­lig­ste.

Kan kø­ber så­le­des fin­de et bil­li­ge­re til­bud, og det kan vi hjæl­pe jer med at un­der­sø­ge, kan det be­ty­de, at ud­gif­ten re­du­ce­res væ­sent­ligt, u­den det går ud o­ver dæk­nin­gen.

Ek­sem­pel 1: Sæl­ger har få­et ejen­doms­mæg­le­ren til at ind­hen­te et til­bud. Præ­mi­en for ba­sis­for­sik­rin­gen med 5 års lø­be­tid ud­gør 14.000 kr.

Vi frem­skaf­fer et al­ter­na­tivt til­bud, der f.eks. ly­der på 10.000 kr. for ba­sis­for­sik­rin­gen.

Væl­ger kø­ber at teg­ne sidst­nævn­te for­sik­ring, skal der kun be­ta­les 10.000 kr. mi­nus 50% af de 14.000 kr. el­ler 7.000 kr.

Det gi­ver en net­to­ud­gift for kø­ber på kun 3.000 kr. Sæl­ger har med an­dre ord be­talt 70% af præ­mi­en og ik­ke kun de lov­plig­ti­ge 50%.

Ek­sem­pel 2: Hvis sæl­gers til­bud i ste­det ly­der på 20.000 kr. be­ty­der det re­elt, at kø­ber kan teg­ne en gra­tis ba­sis ejer­skif­te­for­sik­ring!

Ek­sem­pel 3: Hvis sæl­gers til­bud ly­der på 25.000 kr. og vi kan frem­skaf­fe et til­bud på 10.000 kr., får kø­ber en gra­tis for­sik­ring og 2.500 kr. ud­be­talt kon­tant!

STORE PRISFORSKELLE

Vi har for­mid­let en ejer­skif­te­for­sik­ring, hvor en kø­ber skul­le be­ta­le 12.000 kr. for en ejer­skif­te­for­sik­ring, og sæl­gers til­bud lød på 36.000 kr.

Kø­be­ren fik med an­dre ord en gra­tis ba­sis ejer­skif­te­for­sik­ring og 6.000 kr. i hån­den - nok til at be­ta­le før­ste års vil­la­for­sik­ring!

Husk, at sen­de til­stands­rap­por­ten og el-rap­por­ten til os på post@sko­de­eks­per­ten.dk, hvor­ef­ter vi ind­hen­ter til­bud­det.

Med­send og­så ger­ne det til­bud, som sæl­ger har ved­lagt købs­af­talen. Hvis sæl­ger har ved­lagt me­re end ét til­bud, er det til­stræk­ke­ligt med det bil­lig­ste til­bud.

GRATIS TILBUD
Vi sen­der ejer­skif­te­for­sik­rings­til­bud­det på e-mail in­den for 1 døgn. Det er helt GRATIS, og I for­plig­ter jer ik­ke til at teg­ne for­sikr­ingen.

Et andet konkret eksempel:
Sæl­gers til­bud lød på 20.447 kr. selv­ri­si­ko 5.000 kr. og 50.000 kr. i sam­let selv­ri­si­ko.

Vi frem­skaf­fe­de et til­bud på 9.481 kr. selv­ri­si­ko 5.000 kr. og kun 35.000 kr. i sam­let selv­ri­si­ko.

Re­sul­tat: Kun­den fik en GRATIS ba­sis ejer­skif­te­for­sik­ring og 742 kr. ud­be­talt af sæl­ger kon­tant, og o­ven­i en la­ve­re sam­let selv­ri­si­ko!

SPØRGSMÅL
Ring eller benyt vores kontaktformular.